Direct marketing is een zeer nuttig commercieel instrument en kan perfect onder GDPR, mits bepaalde aspecten in acht worden genomen.

Wat wordt gezien als direct marketing?
Elke communicatie, gevraagd of ongevraagd, gericht op de promotie of verkoop van diensten, producten alsmede merken of ideeën, die rechtstreeks gericht is aan één of meer natuurlijke personen in een privé- of professionele context en die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt.

Zie hieronder eerst ons praktisch advies en nadien meer detail.

Praktisch advies

 1. Je kan niet zomaar mensen bombarderen (spammen) met marketingberichten. Als je marketing telefonisch gebeurt, moet je absoluut de exclusielijst van het respectievelijke land respecteren.
 2. Je moet een goede privacyverklaring hebben en je moet ook naar die policy verwijzen in je marketingbericht zodat mensen die kunnen consulteren.
 3. Zorg dat je vermeldt hoe je aan het adres van de geadresseerde komt e.g. omdat u je email adres hebt ingevuld bij onze stand op de boekenbeurs in Februari 2020
 4. Zorg dat geadresseerde makkelijk bezwaar tegen het bericht kunnen aantekenen of hun eerder gegeven toestemming kunnen intrekken en bewijs van hun toestemming kan voorleggen indien daar om gevraagd wordt.
 5. Zorg dat je direct marketing activiteiten goed gedocumenteerd zijn in je GDPR register.

De Details – Wat verplicht de GDPR mij te doen?
Voor uw direct marketing – zoals voor alle andere activiteiten die u onderneemt met persoonsgegevens- moet u :

 • het verwerkingsdoel nauwkeurig bepalen
 • een geldige rechtsgrond hebben om die doelen na te streven
 • transparant zijn voor de betrokkenen over wat u met hun persoonsgegevens doet
 • ervoor zorgen dat betrokkenen hun rechten daadwerkelijk kunnen uitoefenen
 • te allen tijde kunnen aantonen wat u hebt gedaan om in regel te zijn met de GDPR
 • passende veiligheidsmaatregelen voorzien

Als abonnee van GDPRWise.eu kan u uw verplichtingen (1 tot 5) nakomen door het juiste proces aan je klantendossier toe te voegen en (6) door onze standaard benaderingen rond data & system beveiliging na te volgen.

Wat is een geldige rechtsgrond voor direct marketing?
Bij direct marketing komen meestal de rechtsgronden ’toestemming’ en ‘gerechtvaardigde belangen’ voor.

Gerechtvaardigd belang
Let erop dat uw belangen inderdaad wel gerechtvaardigd zijn. Zorg ervoor dat de verwerking noodzakelijk is om het belang te dienen dat u nastreeft en dat de afweging van de belangen in uw voordeel doorweegt. Daarbij moet u vooral aandacht besteden aan twee zaken met betrekking tot de redelijke verwachtingen van de betrokkenen:

A. Als u zich beroept op gerechtvaardigd belang moet de betrokkene bezwaar kunnen aantekenen. Het recht van bezwaar van de betrokkenen moet hen vanaf het eerste contact onder de aandacht worden gebracht. Als zij bezwaar maken, moet u absoluut stoppen met de verwerking van hun gegevens voor direct marketingdoeleinden.

B.Als u de persoonsgegevens zelf van de betrokkene heeft verkregen, dan moet u een degelijke privacyverklaring hebben en er referentie naar maken in uw marketingbericht. Als abonnee van GDPRWise.eu kan u snel zo’n privacyverklaring opstellen en downloaden.

Als u de persoonsgegevens via een andere weg heeft verkregen, zijn er bijkomende verplichtingen. Als u op die manier aan marketing wil doen, neemt u best contact op met een specialist.

Toestemming
Als u uw marketing baseert op de toestemming van de betrokkenen, moet u er vooral op letten dat:

 1. De toestemming op geïnformeerde wijze wordt verleend. Met andere woorden, dat de betrokkene toegang heeft gehad tot duidelijke, toegankelijke en volledige informatie over waar hij mee instemt.
 2. De toestemming vrij is, dus niet onder enige druk. Bij een werkgever – werknemer relatie gaat men bijvoorbeeld er meestal van uit dat de toestemming van de werknemer niet als vrij kan worden aanzien.
 3. De toestemming specifiek is voor een bepaalde type verwerking die helder is gecommuniceerd aan de betrokken.
 4. De toestemming ondubbelzinnig is.
 5. De persoon zijn toestemming ten allen tijde kan intrekken (gelijkaardig aan bezwaar onder gerechtvaardigd belang)
 6. U kunt bewijzen dat u een geldige toestemming heeft gekregen